تبلیغات
درحسرت وصال... - جرعه ای ازاحادیث امام علی (ع)
درحسرت وصال...
آنان که رفتند، کاری حسینی کردند. آنان که ماندند باید کاری زینبی کنند، وگرنه یزیدی‌اند. دکتر علی شریعتی
نوشته شده در تاریخ 05:29 ب.ظ توسط . | دلتنگ()

شعر آیینی رضیع الحسین

کسی که برمرکب شکیبایی سوارشد به پیروزی نهایی دست میابد

-
حاجت محتاج رابه تاخیرنینداز زیرانمی دانی ازاین که فردابرای توچه پیش خواهدآمد

-
دعوت کننده ای که فاقدعمل باشد مانندتیراندازیست که کمانش زه ندارد

-
هماناپاداش دانشمندازشخص روزه داروشب زنده دارکه درراه خداجهادکندبیشتراست

-
عاقل ترین مردم کسی است که عواقب کاررابیشتربنگرد

-
دوست مومن عقل است.باورش علم.پدرش مدارا.برادرش نرمش

-
پیش ازآنکه نسبت به کاری تصمیم بگیری مشورت کن وقبل ازاینکه واردعمل شوی فکرکن

-
شادی مومن درچهره اش واندوهش درقلبش است

بدگویی پشت سردیگران آخرین کوشش ناتوان است

-
ازهرچیزتازه اش راانتخاب کن اما ازدوست کهنه اش را

-روزیتان ضمانت شده وماموربه کرداریدپس مبادا آنچه ضمانت شده مهمترازچیزی باشدکه به آن مامورید

-
چون دیدی خداوند پیاپی برتونعمت میریزدازاوبیشتربترس..

-
وقتی مستحبات سبب ترک واجبات میشودمستحبات راترک کن

-
ریاست میدان آزمایش افراداست

-
چنان برای آینده برنامه ریزی کن گویاهرگزنمیمیری وچنان آماده مرگ باش گویالحظه آخرعمرراسپری می کنی...

-
هرگاه خداوندکسی رادوست بداردنیکویی عبادت رادردلش می افکند...

-
آن کس که درپی آرزی خویش تازدمرگ اوراازپای درمی آورد..

-
کسی راکه نزدیکانش واگذارندبیگانه پذیراباشد...

-
کسی که به توگمان نیکی بردگمان اوراعملا تصدیق کن
ناتوان ترین مردم کسی است که دردوست یابی ناتوان است وناتوانترازاوکسی است که دوست خودراازدست بدهد

-
اگربردشمنت دست یافتی بخشیدن اوراشکرانه پیروزی قراربده...

-به خشم درآوردن وشرمنده ساختن دوست مقدمه جدایی ازاوست...

-
فرصتهاچون ابرهامی گذرندپس فرصت های نیک راغنیمت بشمارید..

-هرکس قلبش راواعمالش راازغیرخداپاک ساخت موردتوجه خداقرارخواهدگرفت..

-
آنانکه وقتشان پایان یافته خواستارمهلت اندوآنانکه مهلت دارندکوتاهی می کنند...

-بزرگی پروردگاردرجانت پدیده هارادرچشمت کوچک مینماید...

-
رازت رابرای هوانگوتااززبان برگهانشنوی...

-دوگرسنه هرگزسیرنمی شوند:جوینده علم..جوینده مال

هرفریب خورده ای را نمی شود سرزنش کرد

- آن کس که از درون جان واعظی دارد خدا را بر او حافظی است

ـ هوای نفس را با بی اعتنایی به حرام بمیران.

-خشم خود را فرو خور،که من جرعه ای شیرین تر از آن ننوشیدم و پایانی گواراتر از آن ندیده ام.

 
ـ دوست داشتنی ترین چیزها در نزد تو،در حق میانه ترین، در عدل فراگیرترین و در جلب خشنودی مردم گسترده ترین باشد.

ـ چه زشت است فروتنی به هنگام نیازو ستمکاری به هنگام بی نیازی.

ـ تو بر نفس خود مسلط نخواهی شدمگر با یاد فراوان قیامت و بازگشت به سوی خدا.

ـ بخل و ترس و حرص، غرائز گوناگونی هستندکه ریشه آنها بدگمانی نسبت به خدای بزرگ است.

ـ هرگز انجام کارهای فراوان و مهم،عذری برای ترک مسئولیت های کوچک تر نخواهد بود.

ـ هر چه شنیدی بازگو مکن ، که نشانه دروغگویی است،و هر خبری را دروغ مپندار، که نشانه نادانی است.

ـ از هر کار پنهانی که از آشکار شدنش شرم داری، پرهیز کن.

ـ هیچگاه حق را نخواهیم شناخت مگر ترک کننده آن را بشناسیم

ـ فکر و اندیشه مخصوص کسانی است که دلی درون سینه داشته باشند.


ـ اسلام ظاهرش علم و باطنش حکمت است.

ـ عمل کننده بدون آگاهی مانند رونده ای است که به بیراهه رود.

ـ از جسم خود بگیر و بر جان خود بیفزای.

-
در راه راست از کمی روندگان نترسید، چون اکثر مردم گرد سفره ای جمع شدند که سیری آن کوتاه و گرسنگی آن طولانی است

-خدا را در راضی نگهداشتن مردم به خشم نیاور، زیرا خشنودی خدا جایگزین هر چیزی بوده ، اما هیچ چیز جایگزین خشنودی خدا نمی شود.

-
خواص جامعه همواره بار سنگینی را بر حکومت تحمیل می کنند زیرا در روزگارسختییاریشان کمتر، در اجرای عدالت از همه ناراضی تر ، در خواسته هایشان پافشار تر، درعطا و بخششها کم سپاس تر، به هنگام منع خواسته ها دیر عذرپذیرتر، و در برابرمشکلات کم استقامت تر هستند

..از هر کار پنهانی که از آشکار شدنش شرم داری، پرهیز کن.

-
فکر و اندیشه مخصوص کسانی است که دلی درون سینه داشته باشند.

-بزرگترین عیب آن است که چیزی راکه درخودداری بردیگران عیب بشماری

-
دیده هرگزاوراآشکارنمی سازدامادلهای باایمان اورامی یابند..

-
گناهی که توراپشیمان کندبهترازکارنیکی است که تورابه خودپسندی وادارد..

-
کسی که امورآخرت رااصلاح کندخداونداموردنیای اورااصلاح می کند...

-برترین عبادتهاغلبه برعادتهاست.عبادتهارادرخودتغییردهیدتاطاعات وعبادات برشماآسان شود...

-
کارنیک رابامنت باطل نکن

-کسی که زبانش راحفظ کندخداوندعیبهایش رامی پوشاند

-
قناعت انسان رابی نیازمی کند

روزه نفس ازلذتهای دنیوی سودمندترین روزه هاست...

-
برترین زهدپنهان داشتن زهداست

-شادی مومن به طاعت پروردگارش واندوهش برگناه وعصیان..

-
هرگاه تهی دست شدیدباصدقه دادن باخداتجارت کنید...

-کاراندکی که ادامه یابدازکاربسیاری که ازآن به ستوه آیی امیدوارکننده تراست..

-
نابودشدکسی که ارزش خودراندانست...

-هم نشین بی خردمباش که کارزشت خودرازیباجلوه داده ودوست داردتوهم ماننداوباشی..

-
تقوادرراس همه ی ارزش های اخلاقیست..

-قلب کتاب چشم است(آنچه چشم بنگرددرقلب نشیند

-
درتربیت خویش تورابس که ازآنچه  بردیگران نمی پسندی دوری کنی...چیزاندک که بااشتیاق تداوم یابدبهترازفراوانی است که رنج آورباشد...

-
خداعقل رابه انسانی ندادجزآنکه روزی اورابه کمک عقل نجات بخشید...

-
مردم فرزندان دنیاهستندوهیچکس رانمی توان بردوستی مادرش سرزنش کرد...

-
سخت ترین گناهان گناهیست که گناهکارآن راسبک بشمارد..

-باآن کس که توراسخن آموخت به درشتی سخن مگووباکسی که راه نیکوسخن گفتن به توآموخت لاف بلاغت مزن..

-
بساسخن که ازحمله ی مسلحانه کارسازتر باشد..

-خداوندازمردم نادان عهدنگرفت بیاموزنددتاآنکه ازدانایان عهدگرفت آموزش دهند...

-
سخن بگوییدتاشناخته شویدزیراکه انسان درزیر زبان خودپنهان است..

-ازحرام دنیاچششم بپوش تاخدازشتی های دنیارابه تونمایاندوغافل مباش که لحظه ای ازتوغافل نشود

-
ستودن بیش ازآنچه که سزاواراست نوعی چاپلوسی وکمترازآن درماندگی باحسرت است..

-برترین بی نیازی ودارایی ناامیدی ازآنچه دردست مردم است...


-برای هرکسی درمال اودوشریک است:وارث.حوادث

-بی نیازی ازعذرخواهی گرامی ترازعذرراستین است...

-
وفاداری باخیانتکاران نزدخدانوعی خیانت وخیانت به خیانتکاران نزدخداوفاداریست...

-جاهلان شماپرتلاش وآگاهان شماتن پروروکوتاهی ورزند...

-
ازنافرمانی خدادرخلوت بپرهیزیدزیراهمان که گواه است داوری می کند..

-ای فرزندآدم اندوه روزنیامده رابرامروزت میفزازیرااگرروزنرسیده ازعمرتوباشدخداروزی توراخواهدرساند...

-
چون نشانه های نعمت پروردگار آشکار شد ، با ناسپاسی نعمت ها را از خود دور نسازید
به هر چیز دنیا که بیشتر انس داری بیشتر از ان بترس
 
-
چون نشانه های نعمت پروردگار آشکار شد ، با ناسپاسی نعمت ها را از خود دور نسازید

-بی‌نیازی در غربت، چون در وطن بودن و تهیدستی در وطن غربت است

-
شكیبایی دو گونه است، شكیبایی بر آنچه خوش نمیداری و شكیبایی از آن چه دوست می ‌داری

-هیچ بی‌نیازی چون عقل، و هیچ فقری چون نادانی نیست، هیچ ارثی چون ادب، و هیچ پشتیبانی چون مشورت نیست

-
سخاوت آن است كه تو آغاز كنی، زیرا آنچه با درخواست داده شود یا از روی شرم، و یا از بیم سخن ناپسند شنیدن استچهارشنبه بیست و چهارم آبانماه سال 1391 01:39 ق.ظ
وقتی توکه انقدرخوبی وقلبت انقدرصاف وزلال چنین تفکری درموردخودت داری وبه خودت میگی جامانده دیگه من بااین پرونده درخشان اعمالم بایدسربه بیابون بزارم...
خانمی واسه من هم دعاکن ک قدری آدم بشم...
. نیلوفرجان فقط خداازمنواعمالم خبرداره....انشاالله که هیچکس جامانده نباشه...
سه شنبه بیست و سوم آبانماه سال 1391 12:26 ب.ظ
سلام با یه سوال متفات اپم حتما بیا
. چشم...ممنون
سه شنبه بیست و سوم آبانماه سال 1391 12:45 ق.ظ
سلام برجامانده گل!!!قالب جدیدمبارک!
فقط کاش انقدرسیاه نبودیه کوچولودلم گرفت......
. ببخشیدآجی خواستم به اسم جامانده بخوره...عوضش میکنم بموقش...
یکشنبه بیست و یکم آبانماه سال 1391 11:19 ب.ظ
سلام به همه کنکوری هااا
ما تقریبا هفته ای 1 بار آپ میکنیم با مطالب آموزشی و مشاوره ای...
منتظرتون هستیمممممم.....
. ممنون که سرزدی....
یکشنبه بیست و یکم آبانماه سال 1391 12:09 ق.ظ
salam link shodi khosham omad ama y chizi kash manabe ro mineveshti
. عزیزهرکدوم مشخص بوده نوشتم....
شنبه بیستم آبانماه سال 1391 08:05 ب.ظ
chekhad inja maanaviyeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee...........y kam dlam geref
. تاچندوقت دیگه مطالبم عوض میشه....
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
.: Themes By blogskin :.
طراح قالب های مذهبی وبلاگ : شهدای کازرون