تبلیغات
درحسرت وصال... - جرعه ای ازاحادیث امام علی (ع)

شعر آیینی رضیع الحسین

کسی که برمرکب شکیبایی سوارشد به پیروزی نهایی دست میابد

-
حاجت محتاج رابه تاخیرنینداز زیرانمی دانی ازاین که فردابرای توچه پیش خواهدآمد

-
دعوت کننده ای که فاقدعمل باشد مانندتیراندازیست که کمانش زه ندارد

-
هماناپاداش دانشمندازشخص روزه داروشب زنده دارکه درراه خداجهادکندبیشتراست

-
عاقل ترین مردم کسی است که عواقب کاررابیشتربنگرد

-
دوست مومن عقل است.باورش علم.پدرش مدارا.برادرش نرمش

-
پیش ازآنکه نسبت به کاری تصمیم بگیری مشورت کن وقبل ازاینکه واردعمل شوی فکرکن

-
شادی مومن درچهره اش واندوهش درقلبش است

بدگویی پشت سردیگران آخرین کوشش ناتوان است

-
ازهرچیزتازه اش راانتخاب کن اما ازدوست کهنه اش را

-روزیتان ضمانت شده وماموربه کرداریدپس مبادا آنچه ضمانت شده مهمترازچیزی باشدکه به آن مامورید

-
چون دیدی خداوند پیاپی برتونعمت میریزدازاوبیشتربترس..

-
وقتی مستحبات سبب ترک واجبات میشودمستحبات راترک کن

-
ریاست میدان آزمایش افراداست

-
چنان برای آینده برنامه ریزی کن گویاهرگزنمیمیری وچنان آماده مرگ باش گویالحظه آخرعمرراسپری می کنی...

-
هرگاه خداوندکسی رادوست بداردنیکویی عبادت رادردلش می افکند...

-
آن کس که درپی آرزی خویش تازدمرگ اوراازپای درمی آورد..

-
کسی راکه نزدیکانش واگذارندبیگانه پذیراباشد...

-
کسی که به توگمان نیکی بردگمان اوراعملا تصدیق کن
ناتوان ترین مردم کسی است که دردوست یابی ناتوان است وناتوانترازاوکسی است که دوست خودراازدست بدهد

-
اگربردشمنت دست یافتی بخشیدن اوراشکرانه پیروزی قراربده...

-به خشم درآوردن وشرمنده ساختن دوست مقدمه جدایی ازاوست...

-
فرصتهاچون ابرهامی گذرندپس فرصت های نیک راغنیمت بشمارید..

-هرکس قلبش راواعمالش راازغیرخداپاک ساخت موردتوجه خداقرارخواهدگرفت..

-
آنانکه وقتشان پایان یافته خواستارمهلت اندوآنانکه مهلت دارندکوتاهی می کنند...

-بزرگی پروردگاردرجانت پدیده هارادرچشمت کوچک مینماید...

-
رازت رابرای هوانگوتااززبان برگهانشنوی...

-دوگرسنه هرگزسیرنمی شوند:جوینده علم..جوینده مال

هرفریب خورده ای را نمی شود سرزنش کرد

- آن کس که از درون جان واعظی دارد خدا را بر او حافظی است

ـ هوای نفس را با بی اعتنایی به حرام بمیران.

-خشم خود را فرو خور،که من جرعه ای شیرین تر از آن ننوشیدم و پایانی گواراتر از آن ندیده ام.

 
ـ دوست داشتنی ترین چیزها در نزد تو،در حق میانه ترین، در عدل فراگیرترین و در جلب خشنودی مردم گسترده ترین باشد.

ـ چه زشت است فروتنی به هنگام نیازو ستمکاری به هنگام بی نیازی.

ـ تو بر نفس خود مسلط نخواهی شدمگر با یاد فراوان قیامت و بازگشت به سوی خدا.

ـ بخل و ترس و حرص، غرائز گوناگونی هستندکه ریشه آنها بدگمانی نسبت به خدای بزرگ است.

ـ هرگز انجام کارهای فراوان و مهم،عذری برای ترک مسئولیت های کوچک تر نخواهد بود.

ـ هر چه شنیدی بازگو مکن ، که نشانه دروغگویی است،و هر خبری را دروغ مپندار، که نشانه نادانی است.

ـ از هر کار پنهانی که از آشکار شدنش شرم داری، پرهیز کن.

ـ هیچگاه حق را نخواهیم شناخت مگر ترک کننده آن را بشناسیم

ـ فکر و اندیشه مخصوص کسانی است که دلی درون سینه داشته باشند.


ـ اسلام ظاهرش علم و باطنش حکمت است.

ـ عمل کننده بدون آگاهی مانند رونده ای است که به بیراهه رود.

ـ از جسم خود بگیر و بر جان خود بیفزای.

-
در راه راست از کمی روندگان نترسید، چون اکثر مردم گرد سفره ای جمع شدند که سیری آن کوتاه و گرسنگی آن طولانی است

-خدا را در راضی نگهداشتن مردم به خشم نیاور، زیرا خشنودی خدا جایگزین هر چیزی بوده ، اما هیچ چیز جایگزین خشنودی خدا نمی شود.

-
خواص جامعه همواره بار سنگینی را بر حکومت تحمیل می کنند زیرا در روزگارسختییاریشان کمتر، در اجرای عدالت از همه ناراضی تر ، در خواسته هایشان پافشار تر، درعطا و بخششها کم سپاس تر، به هنگام منع خواسته ها دیر عذرپذیرتر، و در برابرمشکلات کم استقامت تر هستند

..از هر کار پنهانی که از آشکار شدنش شرم داری، پرهیز کن.

-
فکر و اندیشه مخصوص کسانی است که دلی درون سینه داشته باشند.

-بزرگترین عیب آن است که چیزی راکه درخودداری بردیگران عیب بشماری

-
دیده هرگزاوراآشکارنمی سازدامادلهای باایمان اورامی یابند..

-
گناهی که توراپشیمان کندبهترازکارنیکی است که تورابه خودپسندی وادارد..

-
کسی که امورآخرت رااصلاح کندخداونداموردنیای اورااصلاح می کند...

-برترین عبادتهاغلبه برعادتهاست.عبادتهارادرخودتغییردهیدتاطاعات وعبادات برشماآسان شود...

-
کارنیک رابامنت باطل نکن

-کسی که زبانش راحفظ کندخداوندعیبهایش رامی پوشاند

-
قناعت انسان رابی نیازمی کند

روزه نفس ازلذتهای دنیوی سودمندترین روزه هاست...

-
برترین زهدپنهان داشتن زهداست

-شادی مومن به طاعت پروردگارش واندوهش برگناه وعصیان..

-
هرگاه تهی دست شدیدباصدقه دادن باخداتجارت کنید...

-کاراندکی که ادامه یابدازکاربسیاری که ازآن به ستوه آیی امیدوارکننده تراست..

-
نابودشدکسی که ارزش خودراندانست...

-هم نشین بی خردمباش که کارزشت خودرازیباجلوه داده ودوست داردتوهم ماننداوباشی..

-
تقوادرراس همه ی ارزش های اخلاقیست..

-قلب کتاب چشم است(آنچه چشم بنگرددرقلب نشیند

-
درتربیت خویش تورابس که ازآنچه  بردیگران نمی پسندی دوری کنی...چیزاندک که بااشتیاق تداوم یابدبهترازفراوانی است که رنج آورباشد...

-
خداعقل رابه انسانی ندادجزآنکه روزی اورابه کمک عقل نجات بخشید...

-
مردم فرزندان دنیاهستندوهیچکس رانمی توان بردوستی مادرش سرزنش کرد...

-
سخت ترین گناهان گناهیست که گناهکارآن راسبک بشمارد..

-باآن کس که توراسخن آموخت به درشتی سخن مگووباکسی که راه نیکوسخن گفتن به توآموخت لاف بلاغت مزن..

-
بساسخن که ازحمله ی مسلحانه کارسازتر باشد..

-خداوندازمردم نادان عهدنگرفت بیاموزنددتاآنکه ازدانایان عهدگرفت آموزش دهند...

-
سخن بگوییدتاشناخته شویدزیراکه انسان درزیر زبان خودپنهان است..

-ازحرام دنیاچششم بپوش تاخدازشتی های دنیارابه تونمایاندوغافل مباش که لحظه ای ازتوغافل نشود

-
ستودن بیش ازآنچه که سزاواراست نوعی چاپلوسی وکمترازآن درماندگی باحسرت است..

-برترین بی نیازی ودارایی ناامیدی ازآنچه دردست مردم است...


-برای هرکسی درمال اودوشریک است:وارث.حوادث

-بی نیازی ازعذرخواهی گرامی ترازعذرراستین است...

-
وفاداری باخیانتکاران نزدخدانوعی خیانت وخیانت به خیانتکاران نزدخداوفاداریست...

-جاهلان شماپرتلاش وآگاهان شماتن پروروکوتاهی ورزند...

-
ازنافرمانی خدادرخلوت بپرهیزیدزیراهمان که گواه است داوری می کند..

-ای فرزندآدم اندوه روزنیامده رابرامروزت میفزازیرااگرروزنرسیده ازعمرتوباشدخداروزی توراخواهدرساند...

-
چون نشانه های نعمت پروردگار آشکار شد ، با ناسپاسی نعمت ها را از خود دور نسازید
به هر چیز دنیا که بیشتر انس داری بیشتر از ان بترس
 
-
چون نشانه های نعمت پروردگار آشکار شد ، با ناسپاسی نعمت ها را از خود دور نسازید

-بی‌نیازی در غربت، چون در وطن بودن و تهیدستی در وطن غربت است

-
شكیبایی دو گونه است، شكیبایی بر آنچه خوش نمیداری و شكیبایی از آن چه دوست می ‌داری

-هیچ بی‌نیازی چون عقل، و هیچ فقری چون نادانی نیست، هیچ ارثی چون ادب، و هیچ پشتیبانی چون مشورت نیست

-
سخاوت آن است كه تو آغاز كنی، زیرا آنچه با درخواست داده شود یا از روی شرم، و یا از بیم سخن ناپسند شنیدن است


تاریخ : شنبه سیزدهم آبانماه سال 1391 | 07:29 ب.ظ | نویسنده : .